Laboratorije


Osnovna djelatnost Agencije se, u skladu sa propisanim nadležnostima i djelokrugom, odvija kroz forenzička ispitivanja i vještačenja u namjenskim laboratorijama sa kadrom dodatno obučenim u specijalističkim disciplinama i visokosofisticiranom opremom, uz primjenu propisanih standarda za svaku oblast pojedinačno. Prema vrsti vještačenja Agencija je uspostavila laboratorije kako slijedi:

Trenutno se u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja vode aktivnosti oko uspostavljanja Laboratorije za balistička i mehanoskopska vještačenja i Laboratorije za vještačenje požara i eksplozija.


Metode rada u Laboratorijama

U Laboratorijama se vrši ispitivanje/vještačenje po metodama za svaku oblast rada, od kojih su 4 akreditovane prema standardu ISO/IEC 17025:2018. (Certifikat o akreditaciji LI-151-01).


  Laboratorija za vještačenje kompjuterskih sistema
 • Vještačenje mobilnih telefona i SIM kartica korištenjem forenzičke opreme UFED (akreditirano)
 • Vještačenje mobilnih telefona i SIM kartica korištenjem forenzičke opreme XRY
 • Vještačenje kompjutera, laptopa i prenosnih memorija korištenjem forenzičkih programa FTK Imager i FTK (akreditirano)
 • Vještačenje kompjutera, laptopa i prenosnih memorija korištenjem forenzičkog programa Magnet Axiom
 • Vještačenje kompjutera i laptopa koji koriste operativni sistem MacOS korištenjem forenzičkih programa Sumuri Recon
 • Vještačenje hard diskova iz DVR uređaja korištenjem forenzičkog programa DVR Examiner
 • Vještačenje neispravnih hard diskova korištenjem forenzičke opreme i programa PC-3000

 • Laboratorija za grafološka/grafoskopska vještačenja
 • Ispitivanje zaštitnih elemenata novčanica i dokumenata (akreditirano)
 • Posmatranje, upoređivanje i mjerenje uz primjenu optičkih i mjernih instrumentalnih tehnika

 • Laboratorija za vještačenje foto i video materijala
 • Poboljšanje/filtriranje video snimaka i fotografija uz upotrebu specijalizovanog softvera Amped FIVE
 • Provjera autentičnosti fotografija uz upotrebu specijalizovanog softvera Amped Authenticate

 • Laboratorija za vještačenje glasa i audio zapisa
 • Identifikacija/eliminicaija govornika (akreditirano)
 • Filtriranje/pročišćavanje audio snimaka

 • Laboratorija za hemijsko-fizička vještačenja
 • Određivanje tetrahidrokanabinola u biljci Cannabis sativa i njenim proizvodima semi-kvantitativnom metodom tankoslojne hromatografije
 • Kvalitativno određivanje psiho-aktivnih supstanci metodom gasne hromatografije spregnute sa masenom spektroskopijom
 • Bojene reakcije na psiho-aktivne supstance (Marquis test, Cobalttiocyanate test)

 • Laboratorija za hemijsko-toksikološka vještačenja
 • Kvantifikacija alkohola etanola u biološkim uzorcima humanog porijekla (HS GCFID 02)

 • Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu
 • Detekcija autosomalnih STR markera iz bioloških spornih tragova korištenjem GlobalFiler™ PCR Amplification Kit amplifikacijskog kita (ekstrakcija izvršena QIAamp DNA Investigator Kit kitom)
 • Detekcija autosomalnih STR markera iz bioloških referentnih uzoraka korištenjem GlobalFiler™ PCR Amplification Kit amplifikacijskog kita (ekstrakcija izvršena Chelex metodom DNK ekstrakcije)
 • Detekcija Y STR markera iz bioloških spornih tragova i referentnih uzoraka korištenjem Yfiler Plus PCR Amplification Kit kita

 • Laboratorija za daktiloskopska vještačenja

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57