Najčešće postavljena pitanja

1. Koje su zakonske nadležnosti Agencije?
Zakonske nadležnosti Agencije su propisane Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08), a uključuju poslove forenzičke analize – vještačenja, pružanje stručne pomoći ostalim tijelima iz navedenog zakona, vođenje evidencija, statistika i baza podataka, te ostale poslove propisane zakonom i drugim propisima. Detaljnije informacije možete pronaći u podmeniju „Opšti podaci“.
2. Ko može zatražiti da Agencija provede vještačenje?
Agencija provodi forenzičke analize – vještačenja na osnovu naredbi za vještačenje svih sudova i tužilaštava u BiH, a u skladu sa zakonima o krivičnom postupku. Takođe se forenzičke analize – vještačenja provode na osnovu rješenja svih sudova u BiH, a u skladu sa zakonima o parničnom postupku.
3. Kako dobiti informacije o procesu vještačenja?
Agencija ne saopštava informacije vezane za postupak forenzičke analize – vještačenja, te sve zainteresovane strane upućujemo na nadležni sud ili tužilaštvo radi pribavljanja ovih informacija.
4. Kakva oprema se koristi prilikom forenzičke analize – vještačenja?
Za provođenje forenzičke analize – vještačenja koristi se najsavremenija forenzička oprema i programi međunarodno priznatih proizvođača. Svi forenzički programi su licencirani i koriste se isključivo najnovije dostupne verzije. Sva forenzička oprema se redovno provjerava i etalonirana.
5. Šta je proces akreditacije i šta on znači?
Agencija trenutno provodi aktivnosti na akreditaciji u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Uspješnim završetkom procesa akreditacije, Agencija će dobiti potvrdu da su metode koje primjenjuje, kao i oprema i obučenost zaposlenih u skladu sa zahtjevima navedenog standarda, a što je i zahtjev Evropskog udruženja forenzičkih institucija.